Thống kê chất lượng


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM CẢ NĂM

NĂM HỌC 2011 - 2012

 1 .  Hạnh kiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Khối lớp

Tổng số

Nữ

Tốt

Khá

TB

Yếu

Kém

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

1

6

52

30

37

71.15

15

28.85

0

 

0

 

0

 

2

7

54

29

40

74.07

12

22.22

2

3.70

0

 

0

 

3

8

46

19

28

60.87

13

28.26

5

10.87

0

 

0

 

4

9

55

27

32

58.18

21

38.18

2

3.64

0

 

0

 

 

Cộng

207

105

137

66.18

61

29.47

9

4.35

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .  Học lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Khối lớp

Tổng số

Nữ

Tốt

Khá

TB

Yếu

Kém

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

1

6

52

30

8

15.38

25

48.08

15

28.85

4

7.69

0

 

2

7

54

29

5

9.26

29

53.70

19

35.19

1

1.85

0

 

3

8

46

19

1

2.17

17

36.96

25

54.35

3

6.52

0

 

4

9

55

27

5

9.09

28

50.91

22

40.00

0

 

0

 

 

Cộng

207

105

19

9.18

99

47.83

81

39.13

8

3.86

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Lan