Asset Publisher

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu


 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013

 

 

 

 

TỪ NGÀY 15/10/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Tiết

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

Thứ 2

1

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

2

NN - Hà A

TOAN - Cúc

NN - Phương

CN - Yến

TOAN - Huệ

SU - Yên

LY - Hà L

VAN - Giang

3

VAN - Thương

TOAN - Cúc

VAN - Thơm

SINH - Len

VAN - Yên

TOAN - Huệ

VAN - Giang

NN - Phương

4

VAN - Thương

NN - Hà A

VAN - Thơm

MT - Hiển H

VAN - Yên

CN - Huệ

VAN - Giang

LY - Hà L

5

TOAN - Cúc

NHAC - Hiển H

SU - Thương

GDCD - Chiên

NN - Hà A

TIN - Hường

SINH - Len

DIA - Thơm

Thứ 3

1

TOAN - Cúc

VAN - Thương

GDCD -Chiên

TIN - Hường

TOAN - Huệ

HOA - Hồng

TD - Liễu

TOAN - Đào

2

TD - Liễu

TIN - Hường

NN - Phương

TOAN - Đào

LY - Hà L

DIA - Thơm

SU - Thương

MT - Hiển H

3

NHAC - Hiển H

TD - Liễu

TOAN - Đào

VAN - Thơm

TIN - Hường

TOAN - Huệ

NN - Phương

HOA - Hồng

4

DIA - Cúc

GDCD - Nguyệt

VAN - Thơm

SINH - Len

GDCD - Hiển H

LY - Hà L

TIN - Hiển T

TD - Liễu

5

GDCD - Nguyệt

ĐIA-Cúc

TD - Liễu

ĐỊA- Thơm

TIN - Hường

GDCD-Hiển H

GDNGLL-Yến

SINH - Len

Thứ 4

1

SINH - Chiên

LY-Hà L

NHAC - Hiển H

SU - Thương

VAN - Yên

NN - Hà A

VAN - Giang

TOAN - Đào

2

LY-Hà L

MT - Hiển H

TOAN - Đào

NN - Phương

SU - Yên

TD - Liễu

DIA - Thơm

SINH - Len

3

SU - Thương

NN - Hà A

MT - Hiển H

TOAN - Đào

DIA - Thơm

TOAN - Huệ

NN - Phương

TD - Liễu

4

NN - Hà A

CN - Yến

TD - Liễu

ĐỊA - Thơm

CN - Huệ

NHAC - Hiển H

TOAN - Đào

SU - Thương

5

VAN - Thương

SINH - Chiên

ĐIA - Thơm

CN - Yến

TD - Liễu

SINH - Len

MT - Hiển H

TIN - Hiển T

Thứ 5

1

MT - Hiển H

SINH - Chiên

SU - Thương

LY - Hà L

SU - Yên

NN - Hà A

SINH - Len

VAN - Giang

2

TOAN - Cúc

SU - Thương

LY - Hà L

NHAC - Hiển H

HOA - Hồng

VAN - Yên

DIA - Thơm

CN - Yến

3

CN - Yến

VAN - Thương

TOAN - Đào

VAN - Thơm

TOAN - Huệ

HOA - Hồng

TD - Liễu

NN - Phương

4

SINH - Chiên

TOAN - Cúc

DIA - Thơm

NN - Phương

SINH - Len

TOAN - Huệ

TOAN - Đào

TIN - Hiển T

5

GDNGLL-Chiên

 

GDNGLL-Hồng

SU-Thương

TD - Liễu

SINH - Len

GDCD- Hiển H

GDNGLL-Yến

Thứ 6

1

TIN - Hường

VAN - Thương

CN - Yến

TOAN - Đào

VAN - Yên

TD - Liễu

VAN - Giang

LY - Hà L

2

TIN - Hường

VAN - Thương

TOAN - Đào

VAN - Thơm

NN - Hà A

VAN - Yên

LY - Hà L

GDCD - Hiển H

3

VAN - Thương

CN - Yến

SINH-Len

VAN - Thơm

NHAC - Hiển H

NN - Hà A

TOAN - Đào

VAN - Giang

4

CN - Yến

NN - Hà A

VAN - Thơm

TD - Liễu

SINH - Len

MT- Hiển H

TIN - Hiển T

TOAN - Đào

5

 

GDNGLL-Chiên

SINH-Len

GDNGLL-Yến

MT - Hiển H

TIN - Hường

SH - Hà L

DIA - Thơm

Thứ 7

1

TOAN - Cúc

TD - Liễu

TIN - Hường

TOAN - Đào

NN - Hà A

CN - Huệ

HOA - Hồng

VAN - Giang

2

NN - Hà A

TOAN - Cúc

TIN - Hường

TD - Liễu

HOA -Hồng

SU - Yên

CN-Yến

VAN - Giang

3

TD - Liễu

TIN - Hường

CN - Yến

NN - Phương

TOAN - Huệ

VAN - Yên

VAN - Giang

TOAN - Đào

4

SH - Hà A

SH - Cúc

NN - Phương

TIN - Hường

CN - Huệ

VAN - Yên

TOAN - Đào

HOA - Hồng

5

 

 

SH - Phương

SH - Yến

SH - GDNGLL-Huệ

SH -GDNGLL- Yên

HOA - Hồng

SH - Giang