Thời khóa biểu học kỳ I Năm học 2013 - 2014


 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2013 - 2014

 

 

 

 

Thực hiện từ 05-09-2013

 

 

 

Ngày

Tiết

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

 

Thứ 2

1

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

 

2

CN - Yến

VAN - Yên

NN - Hà A

SINH - Hồng

NN - Phương

TD - Liễu

SINH - Liên

VAN - Giang

 

3

VAN - Yên

SINH - Liên

SINH - Hồng

TD - Liễu

CN - Yến

TOAN - Thu

VAN - Giang

GDCD - Huệ

 

4

TOAN - Huệ

DIA - Nguyệt

NHAC - Tuyết

NN - Hà A

TOAN - Thu

NN - Phương

LY - Hà L

CN - Yến

 

5

NN - Phương

TOAN - Huệ

TD - Liễu

CN - Yến

SU - Yên

SINH - Liên

TOAN - Thu

LY - Hà L

 

Thứ 3

1

VAN - Yên

NHAC - Tuyết

TOAN - Huệ

GDCD - Yến

HOA - Duyên

TD - Liễu

MT - Hiển H

SINH - Liên

 

2

SINH - Liên

TOAN - Huệ

VAN - Thơm

SU - Lan

TOAN - Thu

NHAC - Tuyết

TIN - Hiển T

DIA - Hiển H

 

3

SU - Giang

GDCD - Hà A

VAN - Thơm

TOAN - Huệ

MT - Hiển H

SINH - Liên

CN - Yến

TOAN - Thu

 

4

TOAN - Huệ

NN - Phương

TIN - Hường

MT - Hiển H

VAN - Thơm

TOAN - Thu

TD - Liễu

SU - Yên

 

5

TIN - Hường

SU - Giang

MT - Hiển H

NN - Hà A

VAN - Thơm

NN - Phương

TOAN - Thu

TD - Liễu

 

Thứ 4

1

TOAN - Huệ

CN - Yến

DIA - Hồng

TD - Liễu

LY - Hà L

HOA - Duyên

VAN - Giang

TOAN - Thu

 

2

MT - Hiển H

TIN - Hường

VAN - Thơm

TOAN - Huệ

TOAN - Thu

LÝ- Hà L

VAN - Giang

NN - Hà A

 

3

NHAC - Tuyết

TD - Hiển H

TOAN - Huệ

VAN - Thơm

SINH - Liên

CN - Yến

TOAN - Thu

HOA - Hồng

 

4

TIN - Hường

TOAN - Huệ

NN - Hà A

SINH - Hồng

VAN - Thơm

TOAN - Thu

TD - Liễu

VAN - Giang

 

5

GDCD - Yến

SINH - Liên

TIN - Hường

NN - Hà A

TD - Liễu

VAN - Thơm

HOA - Hồng

MT- Hiển H

 

Thứ 5

1

CN - Yến

TOAN - Huệ

SU - Lan

TIN - Hường

TOAN - Thu

SU - Yên

NN - Hà A

DIA - Hiển H

 

2

TOAN - Huệ

LY - Hà L

VAN - Thơm

DIA - Hồng

NN - Phương

MT- Hiển

VAN - Giang

TIN - Hiển T

 

3

LY - Hà L

NN - Phương

NN - Hà A

TOAN - Huệ

SU - Yên

Địa - Thơm

HOA - Hồng

TOAN - Thu

 

4

TD - Hiển H

CN - Yến

TOAN - Huệ

NHAC - Tuyết

VAN - Thơm

TIN - Hường

DIA - Hồng

VAN - Giang

 

5

GDNGLL-Hiển H

 

GDNGLL-Hà A

GDNGLL-Hồng

TIN - Hường

CN - Yến

GDNGLL- Huệ

GDNGLL- Thơm

 

Thứ 6

1

TD - Hiển H

VAN - Yên

SU - Lan

TIN - Hường

SINH - Liên

HOA - Duyên

LY - Hà L

TOAN - Thu

 

2

NN - Phương

TD - Hiển H

TOAN - Huệ

VAN - Thơm

HOA - Duyên

TOAN - Thu

SU - Yên

SINH - Liên

 

3

VAN - Yên

NN - Phương

DIA - Hồng

VAN - Thơm

TD - Liễu

TIN - Hường

SINH - Liên

LY - Hà L

 

4

VAN - Yên

TIN - Hường

TD - Liễu

TOAN - Huệ

NHAC - Tuyết

VAN - Thơm

TOAN - Thu

HOA - Hồng

 

5

 

 

SINH - Hồng

SU - Lan

TIN - Hường

VAN - Thơm

GDCD - Huệ

TD - Liễu

 

Thứ 7

1

DIA - Nguyệt

VAN - Yên

GDCD - Yến

LY - Hà L

GDCD - Hiển H

VAN - Thơm

DIA - Hồng

VAN - Giang

 

2

NN - Phương

VAN - Yên

LY - Hà L

VAN - Thơm

CN - Yến

GDCD - Hiển H

NN - Hà A

VAN - Giang

 

3

SINH - Liên

MT - Hiển H

CN - Yến

DIA - Hồng

NN - Phương

SU - Yên

TIN - Hiển T

NN - Hà A

 

4

SH - Yến

SH - Yên

SH - Hà A

SH - Hồng

ĐỊA- Thơm

NN - Phương

VAN - Giang

TIN - Hiển T

 

5

 

GDNGLL- Yên

 

 

SH - Phương

SH - Hà L

SH - Liên

SH-Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: GDNGLL lớp 6, 7,9, 8A Thực hiện tuần 1, 3 của tháng.  GDNGLL lớp 8B Thực hiện tuần 2, 4 của tháng

 
 


Các thông tin khác: