CÔNG KHAI ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021


STT

NỘI DUNG

1

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021

2

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

3

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

4

DANH SÁCH CBGV NĂM HỌC 2020-2021

5

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021

6

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021

7

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021

CÔNG KHAI ĐẦU NĂM THEO THÔNG TƯ 36

8

KẾ HOẠCH MUA SẮM ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021

   

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu