Lịch công tác
Thứ bảy, ngày 08/08/2020
8 giờ 00

đ/c Nguyễn Văn Đoàn -  phó Hiệu trưởng, đ/c Phạm Thị Minh - NVKT: trực trường

Chủ nhật, ngày 09/08/2020
8 giờ 00

đ/c Nguyễn Văn Đoàn -  phó Hiệu trưởng, đ/c Phạm Thị Minh - NVKT: trực trường

đ/c Nguyễn Văn Đoàn -  phó Hiệu trưởng, đ/c Phạm Thị Minh - NVKT: trực trường

đ/c Nguyễn Văn Đoàn -  phó Hiệu trưởng, đ/c Phạm Thị Minh - NVKT: trực trường

Thứ hai, ngày 10/08/2020
8 giờ 00

đ/c Nguyễn Văn Đoàn -  phó Hiệu trưởng, đ/c Phạm Thị Minh - NVKT: trực trường

đ/c Nguyễn Văn Đoàn -  phó Hiệu trưởng, đ/c Phạm Thị Minh - NVKT: trực trường

Thứ ba, ngày 11/08/2020
8 giờ 00

đ/c Nguyễn Văn Đoàn -  phó Hiệu trưởng, đ/c Phạm Thị Minh - NVKT: trực trường

đ/c Nguyễn Văn Đoàn -  phó Hiệu trưởng, đ/c Phạm Thị Minh - NVKT: trực trường

Thứ tư, ngày 12/08/2020
8 giờ 00

đ/c Nguyễn Văn Đoàn -  phó Hiệu trưởng, đ/c Phạm Thị Minh - NVKT: trực trường

đ/c Nguyễn Văn Đoàn -  phó Hiệu trưởng, đ/c Phạm Thị Minh - NVKT: trực trường

Thứ năm, ngày 13/08/2020
8 giờ 00

đ/c Nguyễn Văn Đoàn -  phó Hiệu trưởng, đ/c Phạm Thị Minh - NVKT: trực trường

Thứ sáu, ngày 14/08/2020
8 giờ 00

đ/c Nguyễn Văn Đoàn -  phó Hiệu trưởng, đ/c Phạm Thị Minh - NVKT: trực trường

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 07 / 08 / 2020
8 giờ 00

đ/c Nguyễn Văn Đoàn -  phó Hiệu trưởng, đ/c Phạm Thị Minh - NVKT: trực trường